ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 9 กันยายน 2556, 11:12 น.View: 2,024

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นางวรรณรัตน์ โททอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน และนายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม...

นางวรรณรัตน์ โททอง ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดินด้านการจัดทำแผนที่และการใช้ประโยชน์ และนายวิภูพัฒน์ สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน ตรวจสอบการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ณ จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

กิจกรรมทั้งหมด top icon