ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 19 มีนาคม 2557, 10:37 น.View: 1,695

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่...

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ นายบุญรักษ์ พัฒนกนก นางวรรณรัตน์ โททอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารโครงการจัดทำและปรับปรุงงานด้านแผนที่ของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ นางนุชสุพร กฤษฎาธาร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน นายสนิท อินทะชัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ และคณะผู้ตรวจงาน ร่วมประชุมและตรวจงานภาคพื้นดินโครงการจัดทำแผนที่ป่าไม้ถาวรบนแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ ในวันที่ ๑๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

กิจกรรมทั้งหมด top icon