ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 2 เมษายน 2558, 15:42 น.View: 1,790

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่เข้าร่วมการเสวนาในงาน “EGAT GIS DAY 2015”

นายวีรชัย กาญจนาลัย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่เข้าร่วมการเสวนาในงาน “EGAT GIS DAY 2015” เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ หอประชุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “More Sharing More Power” โดยได้กล่าวถึง พันธกิจ บทบาทและหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ในด้านของการสำรวจดิน การติดตามสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน การจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและยั่งยืน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) และข้อมูลเชิงพื้นที่ (Geospatial Data)มาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ดินและงานด้านอื่นๆ ทั้งนี้ได้ร่วมอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือและการบูรณาการด้าน GIS ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมทั้งหมด top icon