ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2558, 10:17 น.View: 2,024

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ”

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดินได้รับทราบเกี่ยวกับ นโยบายการใช้ที่ดินของประเทศ ,แนวทางในการจัดทำข้อมูลสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,ข้อมูลป่าไม้ถาวรฯ และฐานข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558

กิจกรรมทั้งหมด top icon