ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 16 กันยายน 2558, 13:40 น.View: 2,023

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ เพื่องานเป็นผล คนเป็นสุข"

สสผ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ เพื่องานได้ผล คนเป็นสุข" ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรของสำนัก เนื่องด้วย สสผ. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการจัดทำฐานข้อมูลด้านแผนที่ และในบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยผลงานดังกล่าวใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาด้านเกษตรกรรม เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลให้ความสำคัญในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะของภาพรวมทั้งประเทศ โดยเครื่องมือที่สำคัญในการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน จำเป็นต้องใช้ข้อมูลด้านแผนที่ ที่มีความถูกต้องและทันสมัย
ซึ่งการได้มาของผลงานดังกล่าว ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย จำเป็นต้องมีการประสานงานของบุคลากรในสำนักฯ เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง และเป็นไปตามเป้าหมาย โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์จุลชัย จุลเจือ และทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการบรรยายพิเศษ โดยท่านอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในหัวข้อ “มุมมองของผู้บริหารต่อการใช้ข้อมูลด้านแผนที่ เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเกษตรกรรม” ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมทั้งหมด top icon