ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 22 มกราคม 2559, 09:43 น.View: 2,023

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตรแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนนโยบายการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ One Map"

สสผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักสูตรแนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนนโยบายการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 (One Map) " ในวันที่ 6 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 801 อาคาร 8 ชั้น โดยมี ผอ.สพข. ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรม

กิจกรรมทั้งหมด top icon