ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 15 กันยายน 2559, 13:52 น.View: 2,028

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"แนวทางการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ตามนโยบายที่สำคัญของรัฐในปีงบประมาณ 2560"

สสผ. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"แนวทางการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ตามนโยบายที่สำคัญของรัฐในปีงบประมาณ 2560" ขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด ฉะเชิงเทรา โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ของสำนักฯ เข้าร่วมการสัมมนา

กิจกรรมทั้งหมด top icon