mujที่
นายภาณุมาส อำพาศ                                      นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ                                          ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตข้อมุลภูมิสารสนเทสที่ ๓ ผลเสียจากการเผาตอซัง. การเผาตอซังข้างมีผลกระทบอย่างมาก ต่อการทำลายโครงสร้างของดิน. จุลินย์ทรีและสิ่งมีชีวิตที่เป็น ประโยชน์ในดิน เนื่องจากความร้อนจากการเผาตอซัง... การสำรวจสำมะโนที่ดินทางการเกษตรตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
นายบุญรักษ์ พัฒนกนก                                       ผู้อำนวยการ                                         สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาต สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ส่วนเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ ๓ ประเทศไทยมีการจัดทำสำมะโนการเกษตรมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2493 ครั้งที่สองเมื่อ พ.ศ. 2506 ครั้งที่สามเมื่อ พ.ศ. 2521 และครั้งที่สี่เมื่อ พ.ศ. 2536 ทั้งนี้เพื่อให้มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน
ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาทาง ส่วนเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ ๓ ได้ออกภาคสนามไปจัดทำโครงการสำสวจสำมะโนที่ดิน ทางเกษตรตามแผนการใชที่ดินระดับบูรณาการ ตำบลบ้านตุ่น