:: มุ่งมั้นพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการปฎิบัติงานและการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด::
แนะนำสำนักฯ
หน่วยงานภายในสำนักฯ
Link Service
ระเบียบการบริการข้อมูลแผนที่

พยากรณ์อากาศ
  • ตอนนี้คุณอยู่หน้า...อำนาจหน้าที่
 
   สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ การจำแนกประเภทที่ดิน การทำสำมะโนที่ดิน
การวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจ ควบคุม กำกับ ดูแลมาตรฐานการสำรวจ และการทำแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
ให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบมาตรฐานในการจัดทำแผนที่ให้อยู่ในฐานเดียวกันตลอดจน
ให้คำปรึกษา แนะนำด้านการสำรวจและทำแผนที่ ให้แก่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ
   ตลอดจนปฏฺิบัติงานด้านการสำรวจ ผลิตแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่กายภาพเชิงเส้น แผนที่ภาพถ่าย แผนที่เฉพาะเรื่อง โดย
ใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน  1:4,000  และ1:25,000 เป็นฐาน เช่น แผนที่การจำแนกประเภทที่ดิน
แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวรแผนที่ถือครองทางการเกษตร แผนที่เขตภูเขาและพื้นที่ความลาดชัน35%นอกเขตเขา
   ให้บริการข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน1:4,000 และ1:25,000 แผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ วิเคราะห์ อ่าน แปล ตีความ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลจากดาวเทียมการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่อดีต จนถึง
ปัจุบันเพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครอง
   จัดทำแผนที่การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบดิจิตอล จัดทำข้อมูลภูมิสารสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการ อ่าน แปล ภาพถ่าย ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยได้แบ่งหน้าที่ในการบริหารงานราชการออกเป็นส่วนต่างๆ คือ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ฝ่ายอำนวยการ

  รับผิดชอบงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานแผนงาน งานติตตาม และประเมินผล ตลอดจน ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
  • ส่วนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
 รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย และพัฒนาการสำรวจและการทำแผนที่ ติตตามวิวัฒนาการเกี่ยวกับการทำแผนที่ยุคใหม่
เพื่อกำหนดมาตรฐานการสำรวจและการทำแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้สอดคล้องกับระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยระเบียบมาตราฐานในการจัดทำแผนที่ให้อยู่ในฐานเดี่ยวกัน ควบคุม กำกับ ดูแลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสำรวจ
และการทำแผนที่ ให้กับบุคคลากรของสำนักฯ และหน่วยงานในส่วนของภููมืภาดของกรมพัฒนาที่ดิน
ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของสำนักฯ ระสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้น
ดินของกรมพัฒนาที่ดิน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ากับเครือข่ายหลักของประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วม หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  • ส่วนเทคโนโลยีการบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
  รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลแผนที่ของสำนักฯ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเครือ
ข่ายการให้บริการข้อมูลแผนที่ต่างๆ ของสำนักฯ ดูแลการให้บริการข้อมูล เช่น ข้อมูลรูปถ่ายทางอากาศ ไดอาโพซิทีฟ
มาตราส่วน 1: 15,000 และ 1:50,000 ข้อมูลแผนที่การจำแนกประเภทที่ดิน แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร และ
แผนที่โครงการจัดทำแผนที่เพี่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้แก่
ข้อมูลรูปถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วน 1:25,000 และไดอาโฟซิทีฟ รูปถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000
แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:25,0 00 ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถ่าย
แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) และแผนที่ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่หน่วยงานภายในและภาย
นอกหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  • ส่วนจำแนกประเภทที่ดิน
   รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ถ่ายทอด จัดทำ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการจำแนกประเภทที่ดิน ตรวจสอบและ
รับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรในระวางของกรมที่ดิน มาตราส่วน 1: 4,000 และ1: 50,000 ตรวจสอบและแจ้งผลการจำแนก
ประเภทที่ดินในการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิเฉพาะราย ตรวจสอบแจ้งผล และชี้แจงให้กับคณะ
กรรมการกฤษฎีกาเพื่อประกอบในการออกกฎหมายต่างๆ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงแผนที่การจำแนกประเภทที่ดิน โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 และ
1: 25,000 ทั้งในรูปแผ่นแผนที่และในระบบดิจิตอล ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือด้านข้อมูลและเอกสารแผนที่
กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาที่ดินหรือกับหน่วยงานอื่นที่ร้องขอ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  • ส่วนเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ 1,2,และ3
 รับผิดชอบในการควบคุม กำกับ ดูแลสำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบรังวัด และดำเนืนการวิธีการสำรวจตำแหน่งด้วยดาวเทียม
เพื่อซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุดบังคับภาคพื้นดิน ที่ได้รับจากโครงการจัดทำแผนที่เพื่่อการบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำรวจรังวัด วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่ชนิดต่าง ๆ
เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่กายภาพเชิงเส้น แผนที่ภาพถ่าย และแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิง
เลขมาตราส่วน 1:4,000 และ1:25,000 เป็นฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ถื่อครองทางการเกษตร
แผนที่ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% นอกเขตเขา
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัย เช่น ข้อมูลแผนที่จากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการจัดทำแผนที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ขอรับการบริการ โดยแบ่งพื้นที่เขตความรับผิดชอบ คือ

ส่วนเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ 1 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของ สพข. 1,10,11, และ12
ส่วนเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ 2 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของ สพข. 2,3,4, และ5
ส่วนเทคโนโลยีการสำรวจและผลิตข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ 3 รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของ สพข. 6,7,8, และ9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
  
 

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (ชั้น 5 อาคารสำนักงาน 8 ชัน ) กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2003/61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรสาร 02-579-0934 โทรศัพท์ 02-579-0808

OFFICE OF SURVEYING AND MAPPING TECHNOLOGY