โครงสร้างหน่วยงาน

 • img

  นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม

  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

 • img

  จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย

  ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์

  ผู้อำนวยการ

  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ี

 • img

  นางสุรีรัตน์ อุดมบุณยลักษณ์

  ผู้อำนวยการ

  กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1

 • img

  ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ

  ผู้อำนวยการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ี่

 • img

  นางสาวสุดาวรรณ ไวยเจริญ

  ผู้อำนวยการ

  กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2

 • img

  นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ

  ผู้อำนวยการ

  กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน

 • img

  ว่าที่ ร.ต.อัครศิต นโรปการณ์

  ผู้อำนวยการ

  กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3

 • img

  นางอนงค์ ไล้เลิศ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

top icon