เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการปฏิบัติงาน


ด้วย สสผ. ได้จัดทำ ร่างคู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบป่าไม้ถาวร และ กระบวนการตรวจสอบและกันเขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมิติพัฒนาองค์การ ระดับความสำเร็จของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จึงขอเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือดังกล่าว

สามารถให้ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ได้ที่ e-mail : osm_2@ldd.go.thคู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการตรวจสอบสถานะการจำแนกประเภทที่ดินของพื้นที่
(การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร เฉพาะราย)


------------------------------------

ร่างคู่มือ
ตรวจสอบและกันเขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35%


ads show

มาตราฐานการปฏิบัติงาน โครงการจัดทำสำมะโนที่ดิน อ่านที่นี่..

มาตราฐานการปฏิบัติงาน การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน อ่านที่นี่..

คู่มือประชาชน การให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่กรมพัฒนาที่ดิน
อ่านที่นี่..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

VDO องค์ความรู้กรมพัฒนาที่ดิน


 • เอกสารประกอบ
 • อัตราค่าบริการแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ อัตราราชการ อัตราเอกชน
  * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับกรมพัฒนาที่ดิน
  ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 400 500
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 900 28,000
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีฯ 1:25,000 (Hard Copy) 600 700
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 500 600
  แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 500 600
  แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 1,000 -
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีฯ 1:4,000 (Hard Copy) 600 700
  หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน 300 400

  เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการ และแนวทางการดำเนินการตรวจสอบแผนที่และข้อมูลทางแผนที่” ...

  ท่านสามารถ ดาวน์โหลด เอกสารการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการและแนวทางการดำเนินการตรวจสอบแผนที่และข้อมูลทางแผนที่” ในหน้า ดาวน์โหลด

  สสผ. โหวต

  เว็บไซต์ ควรปรับปรุงด้านใดบ้าง

  •  หน้าตาและสีสรรค์
  •  เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ
  •  ความสะดวกในการค้นหา
  •  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์
  • ดูผลโหวต