• 44
 • 44
 • 35
 • 1,123
 • 6,073
 • 12,808

เริ่มเก็บสถิติ 27 ก.พ. 56

ads show------------------------------------

WorldSoilDay

------------------------------------

NO_GIFT_POLICY

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

อ่านที่นี่...
---------------------

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมพัฒนาที่ดิน

อ่านที่นี่...
---------------------

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อ่านที่นี่...
---------------------รายงานผลประเมินองค์กรคุณธรรม

อ่านที่นี่..

---------------------------------

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

อ่านที่นี่..

---------------------------------

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

อ่านที่นี่..

---------------------------------

คู่มือการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่43
กฎกระทรวงฉบับที่ 43(พ.ศ. 2537)

------------------------------------

กระบวนการตรวจสอบสถานะการจำแนกประเภทที่ดินของพื้นที่
(การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร เฉพาะราย)


------------------------------------
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โครงการจัดทำสำมะโนที่ดิน อ่านที่นี่..

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
ของกรมพัฒนาที่ดิน อ่านที่นี่..

คู่มือประชาชน การให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่กรมพัฒนาที่ดิน
อ่านที่นี่..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

VDO องค์ความรู้กรมพัฒนาที่ดิน


 • เอกสารประกอบ
 • อัตราค่าบริการแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ อัตราราชการ อัตราเอกชน
  * ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับกรมพัฒนาที่ดิน
  ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 400 500
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 900 28,000
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีฯ 1:25,000 (Hard Copy) 600 700
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 500 600
  แผนที่เส้นชั้นความสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 500 600
  แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 1,000 -
  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีฯ 1:4,000 (Hard Copy) 600 700
  หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน 300 400

  สสผ. โหวต

  เว็บไซต์ ควรปรับปรุงด้านใดบ้าง

  •  หน้าตาและสีสรรค์
  •  เนื้อหาและข่าวสารต่างๆ
  •  ความสะดวกในการค้นหา
  •  การจัดรูปแบบในเว็บไซต์
  • ดูผลโหวต