ภารกิจของหน่วยงาน

 1. สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อจัดทำสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม
 2. ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 3. วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จำแนกที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน
 4. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ เพื่อการกำหนดมาตรฐานการสำรวจ และการทำแผนที่
 5. สำรวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


วิสัยทัศน์

 1. มุ่งมั่นพัฒนาระบบ เพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดหน่วยงานภายในสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่


icon page ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :: บร.
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 2. จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ ภายในสำนัก
 3. งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนัก รวมทั้งประสานงานระหว่างสำนักกับหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ :: วพ.
 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการสำรวจและการทำแผนที่
 2. ติดตามวิวัฒนาการเกี่ยวกับการทำแผนที่ยุคใหม่ เพื่อกำหนดมาตรฐานการสำรวจและการทำแผนที่ของกรม
 3. ควบคุม กำกับ ดูแล การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ให้บุคลากรของสำนัก และหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรม
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของสำนัก
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ :: กผท.
 1. ควบคุม ดูแล กำกับ และพัฒนาระบบการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
 2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่
 3. ให้บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และ ๑:๒๕,๐๐๐ หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับถ่าย ข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ๑:๑๕,๐๐๐ รูปถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ แก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 4. ควบคุม ดูแลระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบการรักษาความปลอดภัยของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
 5. ศึกษา วิเคราะห์และพัฒนาระบบจัดเก็บ การสืบค้น การรวบรวม การจัดเก็บ จัดทํา และบริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมให้แก่หน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน
 6. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําและพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ (FGDS)ได้แก่ ข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดิน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน :: จภด.
 1. ตรวจสอบ ถ่ายทอด จัดทํา รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลการจําแนกประเภทที่ดิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้
 2. ตรวจสอบและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรในระวางของกรมที่ดิน มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐
 3. จัดทําแนวเขตป่าไม้ถาวรและป่าชุมชน โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และ ๑:๒๕,๐๐๐ เป็นแผนที่ฐาน ทั้งในรูปแผ่นแผนที่และในระบบดิจิตอล
 4. ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือด้านข้อมูลและเอกสารกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
 5. ให้บริการข้อมูลแผนที่การจําแนกประเภทที่ดิน แผนที่แนวหลักหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร
 6. จัดทําแผนที่ท้ายประกาศเขตวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตพัฒนาที่ดิน หรือที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 :: สผภ.1
 1. ควบคุม ดูแล สํารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัด และดําเนินการตามกรรมวิธีการสํารวจ ตําแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เพื่อซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุดบังคับภาพ ภาคพื้นดิน ที่ได้รับจากโครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. สํารวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร
 3. สํารวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่ภาพถ่ายเพื่อการสํารวจทางการเกษตร
 4. สํารวจ วิเคราะห์ และจัดทําแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ถือครอง ที่ดินอย่างละเอียดเพื่อจัดทําสํามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม ฯลฯ
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลแผนที่จากโครงการ จัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานจัดทําแผนท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ขอรับบริการ ในเขต ความรับผิดชอบพื้นที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒
 6. ตรวจสอบและรับรองแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน ๓๕% นอกเขตเขา มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐
 7. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการปรับโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรมพัฒนาที่ดินและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2 :: สผภ.2
 1. ควบคุม ดูแล สํารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัด และดําเนินการตามกรรมวิธีการสํารวจ ตําแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เพื่อซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุดบังคับภาพ ภาคพ้ืนดิน ท่ีได้รับจากโครงการจัดทําแผนท่ีเพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. สํารวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร
 3. สํารวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่ภาพถ่ายเพื่อการสํารวจทางการเกษตร
 4. สํารวจ วิเคราะห์ และจัดทําแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ถือครอง ที่ดินอย่างละเอียดเพื่อจัดทําสํามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม ฯลฯ
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลแผนที่จากโครงการ จัดทําแผนท่ีเพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานจัดทําแผนท่ีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ขอรับบริการ ในเขต ความรับผิดชอบพื้นที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒, ๓, ๔ และ ๕
 6. ตรวจสอบและรับรองแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน ๓๕% นอกเขตเขา มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐
 7. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการปรับโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรมพัฒนาที่ดินและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 :: สผภ.3
 1. ควบคุม ดูแล สํารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัด และดําเนินการตามกรรมวิธีการสํารวจ ตําแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เพื่อซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุดบังคับภาพ ภาคพื้นดิน ที่ได้รับจากโครงการจัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. สํารวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร
 3. สํารวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่ภาพถ่ายเพื่อการสํารวจทางการเกษตร
 4. สํารวจ วิเคราะห์ และจัดทําแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และมาตราส่วน ๑:๒๕,๐๐๐ เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ถือครอง ที่ดินอย่างละเอียดเพื่อจัดทําสํามะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม ฯลฯ
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลแผนที่จากโครงการ จัดทําแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานจัดทําแผนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ขอรับบริการ ในเขต ความรับผิดชอบพื้นที่ของสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖, ๗, ๘ และ ๙
 6. ตรวจสอบและรับรองแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน ๓๕% นอกเขตเขา มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐
 7. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทําการปรับโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรมพัฒนาที่ดินและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

top icon