ภารกิจของหน่วยงาน

 1. สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อจัดทำสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม
 2. ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 3. วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จำแนกที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน
 4. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ เพื่อการกำหนดมาตรฐานการสำรวจ และการทำแผนที่
 5. สำรวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


หน่วยงานภายในสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่


icon page ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :: บร.
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
 2. จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ ภายในสำนัก
 3. งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของสำนัก
 4. ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่าง ๆ ก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนัก รวมทั้งประสานงานระหว่างสำนักกับหน่วยงานอื่น ๆ
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ :: วพ.
 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาการสำรวจและการทำแผนที่
 2. ติดตามวิวัฒนาการเกี่ยวกับการทำแผนที่ยุคใหม่ เพื่อกำหนดมาตรฐานการสำรวจและการทำแผนที่ของกรม
 3. ควบคุม กำกับ ดูแล การถ่ายทอดเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ให้บุคลากรของสำนัก และหน่วยงานส่วนภูมิภาคของกรม
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศของสำนัก
 5. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรมพัฒนาที่ดินและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี :: ผภ.
 1. ควบคุม ดูแล กำกับ และพัฒนาระบบการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
 2. ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการแผนที่และข้อมูลแผนที่
 3. ให้บริการข้อมูลแผนที่การจำแนกประเภทที่ดิน แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร รูปถ่ายทางอากาศสี และไดอาโพซิทีฟ มาตราส่วน 1:25,000 รูปถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข 1:25,000 แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1:4,000 และ 1:25,000 หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถ่ายข้อมูลแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) แก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 4. ควบคุมดูแลการจัดเก็บ จัดเตรียม และให้บริการจัดซื้อแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ชุด L 7017 และ L 7018 รูปถ่ายทางอากาศสี 1:15,000 และ 1:50,000 และไดอาโพซิทีฟ
 5. ควบคุมดูแลระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยของ แผนที่และข้อมูลทางแผนที่
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน :: จภด.
 1. ตรวจสอบ ถ่ายทอด จัดทำ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลการจำแนกประเภทที่ดิน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้
 2. ตรวจสอบและรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรในระวางของกรมที่ดิน มาตราส่วน 1:4,000
 3. จัดทำแนวเขตป่าไม้ถาวรและป่าชุมชน โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 และ 1:25,000 เป็นแผนที่ฐาน ทั้งในรูปแผ่นแผนที่และในระบบดิจิตอล
 4. ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือด้านข้อมูลและเอกสารกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
 5. จัดทำแผนที่ท้ายประกาศเขตวางแผนการใช้ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตพัฒนาที่ดิน หรือที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 :: สผภ.1
 1. ควบคุม ดูแล สำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัด และดำเนินการตามกรรมวิธีการสำรวจตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เพื่อซ่อมแซมหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุดบังคับภาพภาคพื้นดิน ที่ได้รับจากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. สำรวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร
 3. สำรวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่ภาพถ่ายเพื่อการสำรวจทางการเกษตร
 4. สำรวจและจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขมาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ถือครองทางการเกษตร ฯลฯ
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลแผนที่จากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานจัดทำแผนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ขอรับบริการ ในเขตความรับผิดชอบพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1, 10, 11 และ 12
 6. ตรวจสอบและรับรองแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% นอกเขตเขา มาตราส่วน 1:50,000
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2 :: สผภ.2
 1. ควบคุม ดูแล สำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัด และดำเนินการตามกรรมวิธีการสำรวจตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เพื่อซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุดบังคับภาพภาคพื้นดินที่ได้รับจากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. สำรวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร
 3. สำรวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่ภาพถ่ายเพื่อการสำรวจทางการเกษตร
 4. สำรวจและจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร แผนที่ถือครองทางการเกษตร ฯลฯ
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลแผนที่จากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานจัดทำแผนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ขอรับบริการ ในเขตความรับผิดชอบพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2, 3, 4 และ 5
 6. ตรวจสอบและรับรองแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% นอกเขตเขา มาตราส่วน 1:50,000
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
icon page กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 :: สผภ.3
 1. ควบคุม ดูแล สำรวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รังวัด และดำเนินการตามกรรมวิธีการสำรวจตำแหน่งด้วยดาวเทียม GPS เพื่อซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน หมุดบังคับภาพภาคพื้นดิน ที่ได้รับจากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. สำรวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่กายภาพเชิงเส้นทางการเกษตร
 3. สำรวจข้อมูลเพื่อผลิตแผนที่ภาพถ่ายเพื่อการสำรวจทางการเกษตร
 4. สำรวจและจัดทำแผนที่เฉพาะเรื่อง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:4,000 และมาตราส่วน 1:25,000 เป็นแผนที่ฐาน เช่น แผนที่แนวหมุดหลักเขตป่าไม้ถาวร แผนที่เขตป่าชุมชน แผนที่การใช้ที่ดินรายแปลง แผนที่ถือครองทางการเกษตร
 5. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่ให้มีความทันสมัย ได้แก่ ข้อมูลแผนที่จากโครงการจัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานจัดทำแผนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ขอรับบริการ ในเขตความรับผิดชอบพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6, 7, 8 และ 9
 6. ตรวจสอบและรับรองแผนที่เขตที่เขา ภูเขา และพื้นที่ความลาดชัน 35% นอกเขตเขา มาตราส่วน 1:50,000
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

top icon