กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ :: วพ.

 • img

  นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

 • img

  นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นางภัททิรา บัวสด

  พนักงานธุรการ ส3

 • img

  นางสาวธัญญลักษณ์ ชัยวรพล

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวอรพรรณ สุขประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นางสาวอกนิษฐ์ กาจีนะ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

top icon