ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :: บร.

  • img

    นางจรัสพร ทองศิลป์

    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

  • img

    นางสาวมาริษา ร่มฉัตรเวทย์

    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  • img

    นางนาฏยา เย็นวัตร

    พนักงานธุรการ ส4

  • img

    นางสาวภธิดี เมาลีทอง

    พนักงานธุรการ ส4

  • img

    นางภิรมย์ ภู่ระย้าุ

    ช่างเขียนแผนที่ ช2

  • img

    นายมาโนช นิลท้วม

    พนักงานขับรถยนต์ ส2

  • img

    นางสาวมีนา มิ่งขวัญ

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • img

    นางสาวรุ่งนภา สุขขาม

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • img

    นางจันจีรา ฉินนะโสด

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • img

    น.ส.กมลฉัตร วิโรจน์เมฆาวณิชย์

    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  • img

    นางสาวนที มั่นน้อย

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

  • img

    นางสุวดี บัวกรด

    เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • img

    นางสาวดลใจ นวลจันทร์

    เจ้าหน้าที่ธุรการ

  • img

    นายกฤษฎา สุภารี

    พนักงานขับรถยนต์

  • img

    นายธชพล ผุสิงห์

    พนักงานขับรถยนต์

  • img

    นายสมศักดิ์ อนุวรรณ

    พนักงานขับรถยนต์

  • img

    นางพัชรภา นาคปั้น

    แม่บ้าน

top icon