ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :: บร.

 • img

  นางจรัสพร ทองศิลป์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • img

  นางสาวมาริษา ร่มฉัตรเวทย์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • img

  นางนาฏยา เย็นวัตร

  พนักงานธุรการ ส4

 • img

  นางสาวภธิดี เมาลีทอง

  พนักงานธุรการ ส4

 • img

  นางภิรมย์ ภู่ระย้าุ

  ช่างเขียนแผนที่ ช2

 • img

  นายมาโนช นิลท้วม

  พนักงานขับรถยนต์ ส2

 • img

  นางสาวมีนา มิ่งขวัญ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางสาวรุ่งนภา สุขขาม

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางจันจีรา ฉินนะโสด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  น.ส.กมลฉัตร วิโรจน์เมฆาวณิชย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางสาวนที มั่นน้อย

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสุวดี บัวกรด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นางสาวดลใจ นวลจันทร์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นายกฤษฎา สุภารี

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายธชพล ผุสิงห์

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายสมศักดิ์ อนุวรรณ

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นางพัชรภา นาคปั้น

  แม่บ้าน

top icon