ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :: บร.

 • img

  นางอนงค์ ไล้เลิศ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • img

  นางสาวมาริษา ร่มฉัตรเวทย์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • img

  นางสาวปนัสยา พวงสมบัติ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • img

  นางสาวภธิดี เมาลีทอง

  พนักงานธุรการ ส4

 • img

  นางสาวมีนา มิ่งขวัญ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางสาวรุ่งนภา สุขขาม

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางจันจีรา ฉินนะโสต

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  น.ส.กมลฉัตร วิโรจน์เมฆาวณิชย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางสาวดลใจ นวลจันทร์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นางสาวอกนิษฐ์ กาจีนะ

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางมนตรามณีนฤมาส นาคปั้น

  แม่บ้าน

 • img

  นางสาวสมศรี จันทร์สอาด

  แม่บ้าน

 • img

  นายธัชพล ผุสิงห์

  พนักงานขับรถยนต์

top icon