ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :: บร.

 • img

  นางจรัสพร ทองศิลป์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • img

  นางสาวศิริญา จันทร์กระจ่าง

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • img

  นางมาริษา พัฒนถาวร

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • img

  นางชุตินันท์ ศรีเกตุ

  ช่างเขียนแผนที่ ช2

 • img

  นางอรชร คุมพล

  ช่างเขียน ช3

 • img

  นางสาวภธิดี เมาลีทอง

  พนักงานพิมพ์ ส3

 • img

  นางภิรมย์ ภู่ระย้า

  ช่างเขียนแผนที่ ช2

 • img

  นางบุษบรรณ ลดหวั่น

  ช่างเขียนแผนที่ ช2

 • img

  นางพิพัฒน์ บุญมา

  พนักงานธุรการ ส2

 • img

  นางสาวมีนา มิ่งขวัญ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางวลักษกร ตรีนก

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นางสุวดี บัวกรด

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นางสาวนัยนา รื่นรส

  แม่บ้าน

top icon