ฝ่ายบริหารงานทั่วไป :: บร.

 • img

  นางอนงค์ ไล้เลิศ

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 • img

  นางสาวมาริษา ร่มฉัตรเวทย์

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • img

  นางสาวปนัสยา พวงสมบัติ

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • img

  นางสาวภธิดี เมาลีทอง

  พนักงานธุรการ ส4

 • img

  นางภิรมย์ ภู่ระย้าุ

  ช่างเขียนแผนที่ ช2

 • img

  นางสาวมีนา มิ่งขวัญ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางสาวรุ่งนภา สุขขาม

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางจันจีรา ฉินนะโสด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  น.ส.กมลฉัตร วิโรจน์เมฆาวณิชย์

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางสาวดลใจ นวลจันทร์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นายธชพล ผุสิงห์

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นางพัชรภา นาคปั้น

  แม่บ้าน

 • img

  นางสาวสมศรี จันทร์สอาด

  แม่บ้าน

top icon