กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 :: สผภ.1

 • img

  ************

  ***************

  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1

 • img

  นางระพีพรรณ นโรปการณ์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นายมานพ พลอยระย้า

  นายช่างสำรวจอาวุโส

 • img

  นายพิสิษฐ เฟื่องฟู

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • img

  นายอนุพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • img

  นางสาวกมลวรรณ อุบลดี

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นายธนบดี ภักดีสังข์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นายเมฆ พรรณสวัสดิ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายวราศักดิ์ สุขลัด

  นายช่างสำรวจ

 • img

  น.ส.จิราภรณ์ สุขลัด

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายมนตรี ตรีนก

  ช่างศิลป์

 • img

  น.ส.รัชดาพรรณ วุฒิพันธุ์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  น.ส.ธิดารัตน์ ชะบังรัมย์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  น.ส.วริศรา ผอบพลอย

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  น.ส.เตือนใจ ต้นทอง

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางวลักษกร ตรีนก

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • img

  น.ส.อานาดา ภูจอมผา

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายโฆสิต อยู่เย็น

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายวิเศษ ธรรมรังสี

  พนักงานขับรถยนต์

top icon