กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1 :: สผภ.1

 • img

  นางสุรีรัตน์ อุดมบุณยลักษณ์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1

 • img

  นางระพีพรรณ นโรปการณ์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นายสัมฤทธิ์ผล พรหมประเสริฐ

  นายช่างสำรวจอาวุโส

 • img

  นายมานพ พลอยระย้า

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • img

  นายพิสิษฐ์ เฟื่องฟู

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • img

  นายอนุพงษ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • img

  นายมนตรี ตรีนก

  นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

 • img

  นางรัชนี หุตินันทน์

  พนักงานธุรการ ส4

 • img

  นายเมฆ พรรณสวัสดิ์

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายไว สังข์น้ำมนต์

  นายช่างสำรวจ

 • img

  นายวราศักดิ์ สุขลัด

  นายช่างสำรวจ

 • img

  นายธรรม์ แสงวัณณ์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  น.ส.รัชดาพรรณ วุฒิพันธุ์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  น.ส.ธิดารัตน์ ชะบังรัมย์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  น.ส.วริศรา ผอบพลอย

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  น.ส.กษิรา มณีวรรณ

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นายทินภัทธ์ แป้นปลื้ม

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายเมธาวี กิจเกตุ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  น.ส.นวพร มากศรี

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  น.ส.เตือนใจ ต้นทอง

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายสมศักดิ์ ปุญญานันทโชค

  ช่างสำรวจ

 • img

  นางวลักษกร ตรีนก

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  น.ส.พรสุดา คำอาจ

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นายโฆสิต อยู่เย็น

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายชินกฤต ตาคำชัย

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายวิ่เศษ ธรรมรังสี

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  น.ส.วรรณเพ็ญ ตะโคดม

  แม่บ้าน

top icon