กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2 :: สผภ.2

 • img

  นางสาวสุดาวรรณ ไวยเจริญ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2

 • img

  นางสาวพรพรรณ แสนบุญศิริ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นางสาวสันศนีย์ ทองแย้ม

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นางสาวจันทิมา ผอบพลอย

  ช่างเขียนแผนที่ ช.1

 • img

  นางสาวนันท์นภัส สรรพประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวอัญเชิญ จงจิตร

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวสิรินาท ขันธ์คำ

  แม่บ้าน

top icon