กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2 :: สผภ.2

 • img

  นางสาวกรวรรณ อาจเลิศ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2

 • img

  นายอนุชา สุวรรณเครือ

  นายช่างพิมพ์อาวุโส

 • img

  นางสาวพรพรรณ แสนบุญศิริ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นายองอาจ สุขธนู

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  อานัฐธิยา อิศรี

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นางสาวนันท์นภัส สรรพประเสริฐ

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวอัญเชิญ จงจิตร

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

top icon