กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ :: กผท.

 • img

  ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ

  ผู้อำนวยการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

 • img

  นางสาวปวีณา เปรมเจริญ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นางสาวตวงพร ต้นหลุบเลา

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นายธรรมรัตน์ พ้นพาล

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นายชัชชัย ผลบุญ

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นางสาวสุชาลินี เหล็กสูงเนิน

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวจันทนา แป้นจังหรีด

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวนิดา อัครไฟบูลย์โรจน์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวนันทิยา ศรีบุตรตา

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาววารินทร์ แปงไสสงค์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวศศินภา บุญมี

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาววลัยพร จึงสมศักดิ์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวภัทราพร จันทร์สุข

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวมุกรินทร์ ชิณลาภา

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาววิภารัตน์ นิลสนธิ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายวรายุทธิ์ วงศ์ชู

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวศิริวิมล วงศ์คำแสน

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวรัตนา เทียนเต้ง

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวสวง บุญฟัก

  เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

top icon