กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ :: กผท.

 • img

  ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

 • img

  นางตวงพร บุญยะพรรค

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นางสาวปุณยนุช ลิมเมธาพงศา

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นายธรรมรัตน์ พ้นพาล

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นายชัชชัย ผลบุญ

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นางสาวสุชาลินี เหล็กสูงเนิน

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวจันทนา แป้นจังหรีด

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวศศินภา บุญมี

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวสวง บุญฟัก

  เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

top icon