กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ :: กผท.

 • img

  จ.ส.อ.ราชวัลย์ กันภัย

  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ี

 • img

  ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นางสาวปวีณา เปรมเจริญ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นางสาวนิลธิตา ฟรอมชัยภูมิ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายธรรมรัตน์ พ้นพาล

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นายชัชชัย ผลบุญ

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นายมาโนช นิลท้วม

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นางสาวนันทิยา ศรีบุตรตา

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวจันทนา แป้นจังหรีด

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาววารินทร์ แปงไสสงค์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวนิดา อัครไฟบูลย์โรจน์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวเสาวลักษณ์ บรรณาการ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวลลิตภัทร์ ชัยพระอินทร์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวศิริพร เสาวยงค์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นางสาวจันจิรา องอาจ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายอาทร ศรีวงศ์สกุล

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวปทุมรัตนา สุขสันต์หรรษา

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวสุภาณี จงรัมย์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณ์ นิ่มเทียนคะ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายภวิศร์ เพียงสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวพรนิพา ภูนาเพชร

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวจันทร์ทิวา รักตะสิงห์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวนันทรัตน์ ณ นคร

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายกฤษดาพล นามพรม

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  ณัฐวุฒิ สินเขียว

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวพีรดา ใจกระจ่าง

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวศศินภา บุญมี

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางชลธิชา มุดเจริญ

  เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

 • img

  นางสาวสวง บุญฟัก

  เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

top icon