กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน :: จภด.

 • img

  นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน

 • img

  นางน้ำใจ ชมภูมิ่ง

  นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ

 • img

  นางสาวสันศนีย์ ทองแย้ม

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นายพชร เสมียนรัมย์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นางสาวธฤษวรรณ ศรปัญญา

  นายช่างศิลป์อาวุโส

 • img

  นายสราวุธ อัคพิน

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

 • img

  นางวรรณลี เจริญรัตน์

  พนักงานธุรการ ส4

 • img

  นายวชิราวุธ แว่นทอง

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นางสาวจิราวรรณ สายด้วง

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นายธรรม์ แสงวัณณ์

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวนิรัชพร โชติพนัส

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายปรัธญ์ มานำไทย

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายณัฐวุฒิ ยาใจ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายนราศักดิ์ อัคพิน

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวเจนจิรา ขันเบี้ย

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวธันยพร คีรีวัลย์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวชไมพร แขกปัญญา

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายพรมมาตร ชมภูเครือ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวทัตชญา ภูมิผิว

  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 • img

  นางจินตนา อาศน์ศิลารัตน์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นางสาวรักษมาวรรณ เอี่ยมนาม

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นายนันทชัย ศรีเศวต

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นางสาวชื้น แก้วคำลา

  แม่บ้าน

top icon