กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน :: จภด.

 • img

  นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน

 • img

  นางจินดาวรรณ คำโท

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นางน้ำใจ ชมภูมิ่ง

  นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ

 • img

  นางสาวอุไรวรรณ ดอกดวง

  นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

 • img

  นางวรรณลี เจริญรัตน์

  พนักงานธุรการ ส4

 • img

  นายสราวุธ อัคพิน

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายพชร เสมียนรัมย์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายวชิราวุธ แว่นทอง

  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • img

  นางเรวดี ทองแย้ม

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวจิราวรรณ สายด้วง

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวอารีรัตน์ สีแสด

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางสาวสุจิตรา เกิดน้อย

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายจักรภัทร สุนทรวรรณ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายปรัธญ์ มานำไทย

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายวีระยุทธ คชวรรณ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวอมินตรา เฉลิมวัด

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายณัฐวุฒิ ยาใจ

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นายนราศักดิ์ อัคพิน

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสาวเพ็ญพักตร์ คืนชัยภูมิ

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวเพ็ญนภา ภูวนารถนฤบาล

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นางสาวดวงกมล เสนาพล

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางสาวอนันยา การสะสม

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 • img

  นางจินตนา อาศน์ศิลารัตน์

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นางรัตนา ตรีธรรม

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นายนันทชัย ศรีเศวต

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายวรพัช เชื้อผู้ดี

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นางทัศนีย์ บุญบุตร

  แม่บ้าน

top icon