กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3 :: สผภ.3

 • img

  นายภาณุมาส อำพาศ

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

  ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3

 • img

  ว่าที่ ร.ต.อัครศิต นโรปการณ์

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นางเสริมสุข กาฬภักดี

  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ

 • img

  นายธัชจินดา สุวรรณจินดา

  นายช่างสำรวจอาวุโส

 • img

  นางสาวธฤษวรรณ ศรปัญญา

  นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

 • img

  นายอนุพงศ์ กันเกิด

  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • img

  นายภควรรธน์ สุขภิการนนท์

  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • img

  นายธนิต เนื่องพิมพ์

  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • img

  นางสาวสุพรรชนก คุ้มพุ่ม

  นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

 • img

  นายอำพล ภู่จันทร์

  นายช่างสำรวจ

 • img

  นายชาญณรงค์ คุ้มครอง

  นายช่างสำรวจ

 • img

  นายจำนงค์ ตังแก

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายพันธุ์วุฒิ แสงทองคำ

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นางสาวนุศรา แซ่อุ่ย

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นายพงศวัชร์ พิสุทธิ์ชราสิน

  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 • img

  นายธีระยุทธ รองสวัสดิ์

  เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 • img

  นางสุมาลี ดีวิชา

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • img

  นายธีรยุทธ สาสนาม

  พนักงานขับรถยนต์

 • img

  นายอนุวัฒน์ แตงจวง

  พนักงานขับรถยนต์

top icon