หมวดที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้

 1. การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน สรุปโดย ผชช.ราชวัลย์ กันภัย

 2. บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สรุปโดย ผชช.ราชวัลย์ กันภัย

 3. การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 สรุปโดย "มาริษา ร่มฉัตรเวทย์"

 4. การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 สรุปโดย "อัครศิต นโรปการณ์"

 5. การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 สรุปโดย "อนุชา สุวรรณเครือ"

 6. การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงาน สรุปโดย "มาริษา ร่มฉัตรเวทย์"

 7. การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ สรุปโดย "ปวีณา เปรมเจริญ"

 8. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน สรุปโดย "ปวีณา เปรมเจริญ"

 9. การบริหารความขัดแย้ง สรุปโดย "ระพีพรรณ นโรปการณ์"

 10. บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา สรุปโดย "สุดาวรรณ ไวยเจริญ"

 11. การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน สรุปโดย "ธฤษวรรณ ศรปัญญา"

 12. การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน สรุปโดย "สันศนีย์ ทองแย้ม"

 13. การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สรุปโดย "พรพรรณ แสนบุญศิริ"

 14. การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย สรุปโดย "ชลธิชา โภชนุกูล"

 15. การทำข้อตกลง สรุปโดย "มนตรี ตรีนก"

 16. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน สรุปโดย "ชาญนพ วงศ์ขุมทรัพย์"

 17. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน สรุปโดย "มานพ พลอยระย้า"

top icon