หมวดที่ 2 พัฒนาทักษะ

  1. การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization สรุปโดย "ศิริพรรณ ทิมทับ"

  2. การบริหารจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization สรุปโดย "อุไรวรรณ ดอกดวง"

  3. ประชากรสูงวัยในอาเซียน ความเหมือนที่แตกต่าง สรุปโดย "ระพีพรรณ นโรปการณ์"

  4. การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ สรุปโดย "มณฑล สุริยาประสิทธิ์"

  5. มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม สรุปโดย "มานพ พลอยระย้า"

top icon