หมวดที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ

  1. ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ สรุปโดย "มนตรี ตรีนก"

  2. การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน สรุปโดย "มานพ พลอยระย้า"

  3. ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ สรุปโดย "องอาจ สุขธน"

top icon