หมวดที่ 4 ภูมิสารสนเทศ

  1. การรังวัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS และการประยุกต์ใช้ในงานรังวัดความสูง สรุปโดย "อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ"

  2. การใช้งานเครื่อง GPSmap 64sc สรุปโดย "อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ"

top icon