รายงานสรุปความรู้ รอบการประเมินที่ 2

    รายงานสรุปความรู้ประจำปีงบประมาณ 2565


  1. หมวดที่ 1 การใช้โปรแกรมและแอฟพลิเคชั่นต่างๆ
  2. หมวดที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน
  3. หมวดที่ 3 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  4. หมวดที่ 4 อื่นๆ