รายงานสรุปความรู้

    รายงานสรุปความรู้ประจำปีงบประมาณ 2566


  1. หมวดที่ 1 การใช้โปรแกรมและแอฟพลิเคชั่นต่าง ๆ
  2. หมวดที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน
  3. หมวดที่ 3 คุณธรรมและจริยธรรม
  4. หมวดที่ 4 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  5. หมวดที่ 5 อื่นๆ