รายงานสรุปความรู้การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน


  1. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)
  2. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
  3. ความพื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
  4. เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)