รายงานสรุปความรู้คุณธรรมและจริยธรรม


  1. กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ