เทคโนโลยีดิจิทัล


  1. Coding for All
  2. Data Visualization
  3. Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
  4. การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับบริการภาครัฐ
  5. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
  6. แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ