รายงานสรุปความรู้ อื่นๆ


  1. ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐทุกระดับ
  2. มุมมองต่อการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ดินและน้ำผลิกโฉมภาคเกษตรไทย - เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส