รายงานสรุปความรู้

    รายงานสรุปความรู้ประจำปีงบประมาณ 2567


  1. หมวดที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน
  2. หมวดที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม
  3. หมวดที่ 3 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
  4. หมวดที่ 4 เทคโนโลยีดิจิทัล
  5. หมวดที่ 5 อื่น ๆ