ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2565, 09:33 น.View: 2,835

ภาพข่าว

ประชุมหารือแนวทางการนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสนับสนุนการจัดทำสำมะโนการเกษตร

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 9.30 น. นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ พร้อมด้วย นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายราชวัลย์ กันภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินสนับสนุนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 กับ นางสาวสมคิด ทุมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มสถิติการเกษตร กองสถิติเศรษฐกิจ นางสาวจิตฐิโมกฬ์ จิรธานาเกษมศานติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบภูมิสารสนเทศสถิติ กองนโยบายและวิชาการสถิติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.สถิติ พ.ศ.2550 และแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุนการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ศึกษาแลกเปลี่ยนรายละเอียดการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐต่อไป ณ ห้องประชุม 802 (2802) ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ข่าวทั้งหมด top icon