ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2557, 09:12 น.View: 2,790

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการ และแนวทางการดำเนินการตรวจสอบแผนที่และข้อมูลทางแผนที่”...

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการ และแนวทางการดำเนินการตรวจสอบแผนที่และข้อมูลทางแผนที่” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การตรวจสอบเอกสาร แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ บทบาทและหน้าที่ของ ผอ.สพด. ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัด และเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงภารกิจของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ที่เกี่ยวข้องกับสพข. และ สพด. ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 801 เวลา 08.00 – 16.30 น.

ข่าวทั้งหมด top icon