ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2558, 08:55 น.View: 2,789

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ”...

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จะจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ” เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดินได้รับทราบเกี่ยวกับ นโยบายการใช้ที่ดินของประเทศ ,แนวทางในการจัดทำข้อมูลสำมะโนที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน ,ข้อมูลป่าไม้ถาวรฯ และฐานข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 801

ข่าวทั้งหมด top icon