ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 30 กันยายน 2556, 10:08 น.View: 2,024

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เจ้าหน้าที่กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม...

เจ้าหน้าที่กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่และกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมทั้งหมด top icon