ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 2 เมษายน 2558, 15:32 น.View: 2,131

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี เข้าร่วมงาน “EGAT GIS DAY 2015”

กลุ่มบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี เข้าร่วมงาน “EGAT GIS DAY 2015” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยจัดแสดงโปสเตอร์ในหัวข้อ“ GIS เพื่อการพัฒนาที่ดิน” เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ GIS ในงานด้านต่างๆของ กรม นอกนี้ยังได้นำผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ได้แก่ พด.2 พด.6 และเอกสารเผยแพร่ ของกรมพัฒนาที่ดิน ไปแจกให้ผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมทั้งหมด top icon