ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558, 11:07 น.View: 2,119

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ จัดการฝึกอบรมด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาฝึกงานในหัวข้อ "การดำเนินงานตามภาพกิจของกรมพัฒนาที่ดิน"

ตามที่ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ (สสผ.) กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน (กสด.) กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน (กนผ.) และกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.) รับนักศึกษาฝึกงานในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2558 รวมจำนวน 20 คน จึงได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมด้านวิชาการให้แก่นักศึกษาฝึกงานในหัวข้อ "การดำเนินงานตามภาพกิจของกรมพัฒนาที่ดิน" เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ ตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2558

กิจกรรมทั้งหมด top icon