ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 31 มีนาคม 2560, 10:30 น.View: 2,133

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจสำมะโนที่ดินทางการเกษตร"

สสผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจสำมะโนที่ดินทางการเกษตร" ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม

กิจกรรมทั้งหมด top icon