ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 10 เมษายน 2561, 10:29 น.View: 2,140

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการสำนวจและทำแผนที่เพื่อสนองตอบนโยบายของ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561"

สสผ. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการสำรวจและทำแผนที่เพื่อสนองตอบนโยบายของ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561" ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และภูมิสารสนเทศ ศทส. กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี ข้าราชการและพนักงานราชการ สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมการฝึกอบรม

กิจกรรมทั้งหมด top icon