ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562, 10:23 น.View: 2,133

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ พร้อมคณะ เข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลรายละเอียดและข้อเสนอแนะ กับกลุ่มผู้นำและ ราษฎรร้องขอเพิกถอนป่าไม้ถาวร “ป่าปลายคลองห้วยไคร้ –พระสทึง ”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว นำเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาที่ดิน โดยนายสมโสถต์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ พร้อมคณะ เข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูลรายละเอียดและข้อเสนอแนะ กับกลุ่มผู้นำและ ราษฎรร้องขอเพิกถอนป่าไม้ถาวร “ป่าปลายคลองห้วยไคร้ –พระสทึง ”
ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น.

กิจกรรมทั้งหมด top icon