ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566, 12:37 น.View: 2,140

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

การประชุมคณะทำงานกำหนดวงรอบเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2802 กรมพัฒนาที่ดิน

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกำหนดวงรอบเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 2802 กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมี นายธีระยุทธ จิตต์จำนง และนายวีรชัย กาญจนาลัย เป็นที่ปรึกษา โดยมี นายปรเทศร์ ชะดี ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ กองแผนงานเป็นเลขานุการ พร้อมด้วย จ.ส.อ.ราชวัลย์ กัยภัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย สสผ. นางสาวสุดาวรรณ ไวยเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2 สสผ. ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สสผ. และคณะทำงานท่านอื่นๆ เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงและกำหนดวงรอบเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำแห่งใหม่ ให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.2564 แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศไทยใหม่ ให้มีความเหมาะสมกับการบริการจัดการน้ำและวิถีชีวิตของประชาชน กำหนดให้ประเทศไทยมี ๒๒ ลุ่มน้ำหลัก ๓๕๓ ลุ่มน้ำสาขา

กิจกรรมทั้งหมด top icon