ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566, 11:16 น.View: 13

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

นายวัฒนา มังธิสาร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานและติดตามงาน ของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา มังธิสาร รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานและติดตามงาน ของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ชั้น 5 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน โดยมี นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ปี 2565 เสนอแผนและผลการดำเนินงาน ปี 2566 เพื่อรับทราบ และร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงานตามกรอบนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจหลักในการ สำรวจ วิเคราะห์ จัดทำแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียดเพื่อจัดทำสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม ให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จำแนกประเภทที่ดิน โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ เพื่อกำหนดมาตรฐานการสำรวจและการทำแผนที่ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความแม่นยำถูกต้องพร้อมที่จะเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่จะใช้ร่วมกับส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กิจกรรมทั้งหมด top icon