ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566, 10:52 น.View: 2,133

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน (HR-mobile)

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม สสผ.
นายสมโสถติ์ ดำเนินงาน ผอ.สสผ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงและให้ความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการต่างๆ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน (HR-mobile) จากกองการเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบ Zoom Meeting

กิจกรรมทั้งหมด top icon