ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566, 10:54 น.View: 2,140

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยกลุ่ม และ หัวหน้าฝ่าย ของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสัตวแพทย์ปรีดา ตันติเวสส ) ในการบรรยายและแบ่งกลุ่มระดมสมองแปลงค่านิยมองค์กร TEAM for Soils ไปสู่พฤติกรรม โดยใช้เครื่องมือ Feedback ที่นำไปสู่พฤติกรรมอันพึงประสงค์

กิจกรรมทั้งหมด top icon