ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566, 17:07 น.View: 2,123

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

Coaching ให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มงาน เรื่อง “การสร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กร TEAM for Soils ทีมดี ดินดี”

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม สสผ.

ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (สสผ.)

Coaching ให้แก่บุคลากรภายในกลุ่มงาน เรื่อง “การสร้างการรับรู้ค่านิยมองค์กร TEAM for Soils ทีมดี ดินดี”

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร และร่วมกันขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570 ”

ค่านิยมองค์กร “TEAM For Soils ทีมดี ดินดี” มีความหมาย ดังนี้
T-Teamwork : สร้างทีม
E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
A-Agile : คล่องแคล่ว
M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

กิจกรรมทั้งหมด top icon