ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566, 14:42 น.View: 2,149

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (ประตูน้ำ)
ว่าที่ ร.ต.หญิงอรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ สสผ. เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา ภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดย ว่าที่ ร.ต.พีรพล มั่นจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ ได้สรุปผลการศึกษาโครงการฯ ซึ่งครอบคลุมประเด็น ดังต่อไปนี้
-มาตรการ และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
-หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
-แนวทางการปรับมาตรการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ
-แนวทางการปรับปรุงมาตรการขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานอ่านภาพถ่ายทางอากาศ

กิจกรรมทั้งหมด top icon