ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 23 พฤษภาคม 2556, 11:03 น.View: 2,130

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เจ้าหน้าที่กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศ....

เจ้าหน้าที่กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ ในวันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘ จังหวัดพิษณุโลก

กิจกรรมทั้งหมด top icon