รายงานสรุปความรู้

    รายงานสรุปความรู้ประจำปีงบประมาณ 2562


  1. หมวดที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้
  2. หมวดที่ 2 พัฒนาทักษะ
  3. หมวดที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการ
  4. หมวดที่ 4 ภูมิสารสนเทศ